Дейност и програми

Сдружение в обществена полза “Национална Агенция за Контрол на Защитените Територии” сътрудничи с Министерство на Околната Среда и Водите (МОСВ) и други държавни институции, местни власти и юридически лица във всички области свързани с опазване и контрол на защитените природни територии. Дейността на НАКЗТ включва:

  • По споразумение с МОСВ, осъществяване на системен контрол и мониторинг за спазване на екологичните изисквания за естествените местообитания и видовете в защитени територии или зони в опасност от потенциална загуба на биоразнообразие (критични зони);
  • Поддържане на установените отношения с европейски и световни организации и институции работещи в същата сфера на дейност;
  • Сътрудничество с други обществени организации и държавни институции за запазване и възстановяване на типовете местообитания и видовете в защитените зони, както и по приоритети свързани с европейската мрежа „Натура 2000“, резерватите и националните паркове;
  • Комплексно основно и последващо специализирано обучение на кадри за позициите „планински патрул“ и „рейнджър“ по Стандартите на Europarc Federation и 0025/GS-3 (U.S. General Schedule Qualification Standards);
  • Контрол и превенция на заплахите от увреждане или унищожаване на видовете в уязвими зони, включително заплахите породени от климатичните промени;
  • Действия свързани с повишаване на информираността и управление на достъпа и човешката дейност в защитените територии;
  • Мониторинг, изследвания и контрол на карстовите извори и уязвимите водоизточници в карстовите местности;
  • Интегриране на европейските постижения и добри практики относно създаване и опазване на защитени територии;
  • Сътрудничество с национални, европейски и други международни организации управляващи защитени територии.
  • Изготвяне на политики и предложения за законодателни инициативи.