За НАКЗТ

Национална агенция за контрол на защитените територии (НАКЗТ) е сдружение с нестопанска цел в обществена полза, разчитащо изцяло на дарения и доброволен труд, създадено за да подпомага държавните институции, местните власти и юридическите лица във всички области свързани с опазване и мониторинг на защитените природни територии, с цел съхраняване на екологичното равновесие и осигуряване на устойчивото използване на природните ресурси в България.

Агенцията е пълноправен член и представител на България в EUROPARC Federation, както и е член на International Ranger Federation, European Ranger Federation и RMRA. НАКЗТ е партньор по програмите Junior Ranger (Младши Рейнджър) на EUROPARC Federation, и на JR програмите на  IRF и ERF за младежи във възрастова група 12-18 години (Junior) и 18-30 години (Youth+). Агенцията си сътрудничи активно с Европейски структури и неправителствени организации в областта на зелените политики и опазването на околната среда и биоразнообразието, както и в България с институции и структури на местната власт и други неправителствени организации.