Контрол и мониторинг

Национална агенция за контрол на защитените територии (НАКЗТ) е сдружение с нестопанска цел в обществена полза, създадено за да подпомага държавните институции, местните власти и юридическите лица във всички области свързани с опазване и контрол на защитените природни територии, с цел съхраняване на екологичното равновесие и осигуряване на устойчивото използване на природните ресурси в България.

Агенцията е пълноправен член на EUROPARC Federation, както и на International Ranger Federation, European Ranger Federation и RMRA, и има споразумение с МОСВ за контрол и мониторинг на защитените територии, и си сътрудничи със структури на МВР, местната власт,  както и с Европейски структури и неправителствени организации в областта на зелените политики и опазването на околната среда и биоразнообразието.