Мъртвата дървесина – значение и ползи

Мъртвата дървесина, известна още като едри дървесни отпадъци, играе решаваща роля във функционирането на горските екосистеми. Това е дървесен материал с диаметър най-малко 10 сантиметра, който е паднал на земната повърхност. Той е важен компонент на горското биоразнообразие и допринася за екологичното здраве и интегритет на горите.

Местообитание и хабитати

Мъртвата дървесина е жизненоважно местообитание за широк спектър от организми, включително гъби, насекоми и дребни бозайници. Гъбите, като почвените, така и дървесните, разчитат на мъртва дървесина като субстрат за растеж и размножаване. На свой ред тези гъби осигуряват източник на храна за насекоми, като бръмбари и термити. Тези насекоми, заедно с други членестоноги, играят важна роля в разграждането на мъртвата дървесина, връщайки нейните хранителни вещества в екосистемата. Мъртвата дървесина също осигурява подслон и места за гнездене на дребни бозайници, като прилепи и гризачи, както и птици като кълвачи и сови.

Задържане на въглерод

Мъртвата дървесина също играе важна роля в улавянето на въглерод, процесът на съхранение на въглерод в околната среда. Когато едно дърво умре, неговият въглерод се съхранява в дървото, което може да остане в екосистемата в продължение на десетилетия или дори векове. Това съхранение на въглерод помага за смекчаване на ефектите от изменението на климата чрез премахване на въглерода от атмосферата.

Почвообразуване и влагозадържане

В допълнение, мъртвата дървесина също може да играе роля в почвообразуването и кръговрата на хранителните вещества. Гниещата дървесина освобождава хранителни вещества като азот, фосфор и калий в почвата, които са от полза за растежа на други растения. Мъртвата дървесина също може да помогне за подобряване на структурата на почвата и задържането на вода.

Порочни практики за „прочистване“ на горите

Въпреки значението си мъртвата дървесина често се отстранява от горите в резултат на човешки дейности като дърводобив, погрешно управление на горите и урбанизация. Особено в България това се прави масово под предтекст, че е свързано с поддържане на здравето на гората, докато всъщност основният мотив е, че мъртвата дървесина пречи на лесния достъп за дърводобив. Това е порочна практика която отдавна е отречена в Европа и развитите държави. Такова „прочистване“ има силно отрицателно въздействие върху екосистемата и нейните обитатели.

За да се гарантира екологичната цялост на горските екосистеми, е важно да се управляват горите по начин, който поддържа и подобрява присъствието на мъртва дървесина. Това може да се постигне чрез различни практики за управление, като намаляване на премахването й, оставяне на паднали дървета в гората и дори създаване на изкуствени зони с мърва дървесина.

Поради жизненоважната роля която играе мъртвата дървесина във функционирането на горските екосистеми в няколко следващи материала ще разгледаме детайлно гореспоменатите аспекти. Ще обърнем внимание на това, че човешките дейности като дърводобив и урбанизация могат да имат отрицателно въздействие върху нейното наличие в горите и затова е важно горите да се управляват по начин, който поддържа и подобрява присъствието на мъртва дървесина, за да се гарантира екологичната цялост и здраве на горските екосистеми.

1352 846 НАКЗТ