Ново решение на ЕК

Ново решение на ЕК

През декември 2022, Европейската комисия (ЕК) публикува нови решения относно управлението и третирането на отпадъчни газове в химическия сектор и редица дейности в текстилната промишленост. Около 3000 завода на химическата и 300 на текстилната промишленост в ЕС ще трябва да спазват новите правни норми, приети съгласно Директивата на ЕС за емисиите от промишлеността, за да намалят въздействието си върху околната среда. Химическите дейности, обхванати от

Общите системи за управление и третиране на отпадъчни газове в химическия сектор, включват основно производството на органични химикали, полимери и фармацевтични продукти, които са големи емитери на летливи органични съединения с около 40 000 тона, изпускани във въздуха всяка година. Новите норми са насочени към емисионни стандарти за 34 основни замърсители на въздуха, емитирани от сектора на химическата промишленост, и включват по-строги задължителни нива за летливи органични съединения. Особено внимание се обръща на канцерогенните или токсични вещества.Решенията на ЕК предвиждат четири години за адаптиране на съществуващите инсталации, докато новите съоръжения трябва да се съобразят с тях незабавно.

За повече информация: ТУК

1984 1323 НАКЗТ