През 2022 година НАКЗТ осигурява приоритетно мониторинг и контрол посредством Планински патрули и Рейнджъри в Защитена зона “Западна Стара Планина и Предбалкан” BG0001040, както и в защитени територии в рамките на Екологична мрежа “Натура 2000”.